ESMAÜL HÜSNA
 • Allah : Yaratan, yapıp-eden, ezeli, ebedi olan, varlığında başkasına muhtaç olmayan, eşsiz, ortaksız kudret.
 • Afüvv : Affeden, hataları, günahları bağışlayan.
 • Ahad : Zatında, varlığında tek olan.
 • Âhir : Sonu olmayan.
 • A'lâ : En yüce.
 • A'lem : En iyi bilen.
 • Âlim : Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.
 • Alim : Her şeyi bilen, bilgi bakımından eşi benzeri olmayan.
 • Aliyy : Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu.
 • Azim : Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce.
 • Aziz : Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.
 • Bâri : Var eden, varoluşu kotarıp yöneten.
 • Basir : Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.
 • Bâtın : Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.
 • Bedi' : Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzellikle donatan.
 • Berr : İyilik ve lütfu sonsuz olan. Eşsiz cömert.
 • Câmi : Toplayan, bir araya getiren. Mahşer günü tüm insanları, hesap vermek üzere huzuruna toplayan.
 • Cabbâr : Yapılmasına karar verdiği şeyi, dilediğinde zorla yaptıran.
 • Ekrem : Cömertlerin cömerdi, cömertliği sonsuz.
 • Evvel : İlk. Başlangıcına zaman  belirlemek söz konusu olmayan.
 • Fâlık : Yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çıkaran; tohumun ve dânelerin içinden yeni bir şey çıkaran.
 • Fâtır (Fâlık) : Yaratan. Birtakım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve oluşlara vücut veren.
 • Fettâh : Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.
 • Gaffâr : Dilediğinden, günahları beklenmedik şekilde affeden.
 • Gâfir : Bağışlayıcı, affedici.
 • Gafür : Sürekli bir biçimde günahları affeden.
 • Galib : Her hal ve şartta galip gelen.
 • Gani : Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.
 • Haalik : Yaratan, var eden.
 • Habir : Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.
 • Hâdi : Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.
 • Hafiy : Lütufkâr.
 • Hâfız : Koruyan, her şeyi ezberinde tutan.
 • Hafiz : Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.
 • Hakim : Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.
 • Hakk : Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı kaynağı ve belirleyicisi.
 • Halim : Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.
 • Hallâk : Yaratışı sürekli olan. Yarattıklarında sürekli yeni boyutlar ve türler oluşturan. Yaratışındaki yoğunluk ve çeşitliliği izlemek mümkün olmayan.
 • Hâmid : Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan. Dilediğini, dilediği şekilde öven.
 • Hasib : En iyi ve en hassas biçimde hesap soran. Tüm yarattıklarını ince bir hesaba uygun olarak var eden.
 • Hayy : Sürekli diri. hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm sözkonusu edilemeyen.
 • İlah : Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.
 • Kaadir : Kudretin kaynağı ve sahibi.
 • Kaahir : Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran. dilediğinde kahır ve baskıyla sindiren.
 • Kadir : Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.
 • Kâfi : Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına, araya başkası girmeksizin cevap veren.
 • Kahhâr : Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen.
 • Karib : Çok yakında olan. Kullarına şah damarından daha yakın olan. Yakarış ve çağrıları duymada hiçbir aracıya, alete gerek bırakmayan.
 • Kavi : Gücü bizzat kendinden olan. Gücünü kullanmada hiçbir buyruğa ve yönlendirmeye muhtaç olmayan.
 • Kayyûm : Kudretin kaynağı. Kudretiyle her şeyi kıvamında tutan.
 • Kebir : Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.
 • Kerim : Lütfu hep işleyen, cömert.
 • Kuddûs : Tüm kutsallıkların kutsadığı tüm varlığın tesbih edip yücelttiği. Tüm noksanlıklardan arınmış, tüm yüceliklerle donanmış olan.
 • Lâtif : Gözle görülmeyen. Lütfu ve bağışı çok olan.
 • Malik : Sahip olan.
 • Mecid : Cömertlik ve ululuğun kaynağı, cömert ve ulu.
 • Melik : Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.
 • Melîk : Mülk ve saltanatı dilediği gibi dağıtan.
 • Metin : Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.
 • Mevlâ : Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.
 • Mucîb : En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren. Kullarının istek ve yakarışlarına aracısız cevap veren.
 • Muhît : Her şeyi çepeçevre kuşatan.
 • Muhyî : Yaratan, hayat veren. ölüleri dirilten.
 • Mukît : Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıdalanmasını yerli yerince düzenleyen.
 • Muktedir : Gücünü, kendisi tarafından belirlenen ölçüler ve planlar dahilinde görünür hale getiren. Gücünden, yarattıklarına belli oranlarda nasip veren.
 • Musavvir : Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.
 • Müheymin : Hükmü altında tutan. Yarattıklarının, kendisi tarafından belirlenen ölçülere uygunluğunu denetleyen.
 • Mümin : İnanan, güvenen. İnsana bir takım emanetler bırakan. Güven ve iman sunan. Kendisine iman edenlerle yakın ilişkiler içinde olan.
 • Müsteân : Darda ve zorda kalanın başvurduğu, yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.
 • Müteâl : Aşkın, yüce. Akıl ve bakış ölçülerinin ulaşamayacağı boyutlarda olan.
 • Mütekebbir : Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre, böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.
 • Nasir : Yardım eden. Yardım etmede yer, zaman  ve sınırı kendisi belirleyen.
 • Nûr : Işık. Işığın aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.
 • Rab : Besleyip, terbiye edip eğiten. Yarattıklarını belirlediği bir programa uygun olarak, birtakım hedeflere götüren. Tekâmülü programlayıp yöneten.
 • Râhim : Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Dünya hayatını buyruklarına uygun biçimde yaşayanlara, ölüm sonrasında özel rahmet sunan.
 • Rahman : Rahmeti sonsuz olan. kendisine inanan-inanmayan herkese rahmet ve merhametinin tüm nimetlerini ayrım yapmaksızın sunan.
 • Rakîb : Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.
 • Raûf : Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.
 • Refi' : Yüceliğin sahibi ve tüm yüceliklerin dağıtıcısı olan. Dilediğini, dilediği makam ve yüceliğe çıkaran.
 • Rezzâk : Yarattığı tüm varlıkların rızıklarını bol bol veren.
 • Samed : Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.
 • Selâm : Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı. Esenlik, barış ve mutluluğun nasıl sağlanacağını gösteren.
 • Semî' : En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.
 • Şâkir : Şükredenleri duyup ödüllendiren. Kendisine şükredenlere teşekkür eden.
 • Şehîd : En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen. İnsana, görüp gözetleme, tanıklık etme gücü veren.
 • Şekûr : Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Şükredenlere daha fazlasını veren. Şükredenlere teşekkür eden.
 • Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin, bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.
 • Vehhâb : Bağışı sınırsız olan. sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.
 • Vâhid : Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan. Kullarının, ibadet ve yönelişlerinde kendisine herhangi bir varlığı eş ve aracı tutmamalarını isteyen.
 • Vâris : Bütün mülk ve saltanatların, sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini, dilediğine mirasçı kılan. barış severleri mülk ve yönetime sahip kılmayı esas alan.
 • Vâsi : Kudret ve belirişi süreçle açılıp saçılan. Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.
 • Vedûd : Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Sevme-sevilme ilişkisini kotaran. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.
 • Vekîl : Gücü ve yönetimi kullanan. Kendisine teslim olanlara vekalet eden. Son söz ve yetkiyi elinde bulunduran.
 • Velî : Dost, yardımcı, destek veren. Kendisine inananların dostluğunu kabul eden. Kendisine inananların en güvenilir dost olarak yalnız kendisini kabul etmelerini isteyen.
 • Zâhir : Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında kendisinden görünebilir izler, işaretler bulunan.