SURE ADLARININ TÜRKÇE ANLAMLARI
 • Abese : "Yüzünü ekşitti."
 • Adiyât : Nefes nefese koşanlar
 • Ahkaf : Yer adı
 • Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler
 • A'la : Yüce, büyük, kutlu
 • Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
 • Ali İmran : İmran ailesi
 • Ankebût : Dişi örümcek
 • A'raf : Cennetle cehennem arası bölge
 • Asr : Çağ, asır, zaman
 • Bakara : İnek
 • Beled : Belde, kent, bölge
 • Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık
 • Bürûc : Burçlar
 • Câsiye : Çöken, oturan
 • Cin : Cin, görünmeyen varlık
 • Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
 • Duha : Kuşluk vakti
 • Dühân : Duman, sis, pus
 • En'am : Hayvanlar, davarlar
 • Enbiya : Peygamberler
 • Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler
 • Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
 • Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
 • Fecr : Şafak vakti
 • Felak : Tan yeri, yarılma, açılma
 • Fetih : Fetih, açılış
 • Fil : Fil
 • Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
 • Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"
 • Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan
 • Hac : Ziyaret
 • Hadid : Demir
 • Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey
 • Haşr : Haşir, toplama, diriltme
 • Hicr : Bir topluluğun adı
 • Hucurât : Hücreler
 • Hûd : Hûd Peygamber
 • Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler
 • İbrahim : Hz. İbrahim
 • İhlâs : Samimiyet
 • İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma
 • İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)
 • İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma
 • İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması
 • İsra : Gece yürüyüşü
 • Kaaria : Şiddetle çarpan
 • Kadir : Kadir Gecesi
 • Kaf : "Kaf" harfi
 • Kâfirun : Kafirler
 • Kalem : Kalem
 • Kamer : Ay
 • Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri
 • Kehf : Mağara
 • Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
 • Kıyamet : Kıyamet
 • Kureyş : Kureyş Kabilesi
 • Leyl : Gece
 • Lukman : Hz.Lokman
 • Mâide : Sofra
 • Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi
 • Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları
 • Meryem : Hz. Meryem
 • Muhammed : Hz.Muhammed
 • Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar
 • Mücâdile : Hakları için savaşan kadın
 • Müddessir : Örtüsüne bürünen
 • Mülk : Mülk , yönetim
 • Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
 • Müminûn : Müminler
 • Mürselat : Görevle gönderilenler
 • Mümtehine : İmtihan eden
 • Münafıkûn : İkiyüzlüler
 • Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
 • Nahl : Balarısı
 • Nâs : İnsanlar
 • Nasr : Yardım
 • Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler
 • Nebe' : Haber
 • Necm : Yıldız
 • Neml : Karınca
 • Nisa : Kadınlar
 • Nûh : Hz. Nûh
 • Nûr : Işık
 • Ra'd : Gök gürültüsü
 • Rahman : Rahmeti bol olan
 • Rûm : Bizanslılar
 • Sâd : "Sâd"harfi
 • Saff : Saf tutmak
 • Saffât : Saf bağlayanlar
 • Sebe' : Sebâ ülkesi
 • Secde : Secde
 • Şems : Güneş
 • Şuara : Şairler
 • Şûra : Şûra, toplu denetim
 • Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri
 • Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama
 • Talâk : Boşama, boşanma
 • Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
 • Tebbet : "Eli kırıldı."
 • Teğabün : Aldatış ve aldanış
 • Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
 • Tekvir : Büküp dürme
 • Tevbe : Tövbe
 • Tin : İncir
 • Tûr : Tûr dağı
 • Vâkia : Olan, ortaya çıkan
 • Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri
 • Yûnus : Hz.Yûnus
 • Yûsuf : Hz. Yûsuf
 • Zâriyât : Tozutup savuranlar
 • Zilzal : Zelzele
 • Zühruf : Süs-Püs
 • Zümer : Zümreler, klikler